آویز سقفی شیشه ای تیفانی

آویز سقفی شیشه ای تیفانی

 

 

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول :  TV 1

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های رنگی وساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 11 قطعه و اندازه هر ضلع 10 سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 8 روز

قیمت :180000  تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*******************************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول :  TV 2

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و شیشه منقوش و فلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 25 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 8 روز

قیمت : 210000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

********************************************************

نام محصول :آویزشیشه ای تیفانی

کد محصول :  TV 3

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 25 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 8 روز

قیمت : 180000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 4

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 16 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 8 روز

قیمت : 180000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی مکعبی

کد محصول : TV 5

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 50 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10 روز

قیمت : 270000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای منقوش تیفانی

کد محصول : TV 6

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و نقش دار وفلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 13 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10 روز

قیمت : 160000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************

نام محصول :آویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 7

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 31 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10 روز

قیمت : 210000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای منقوش تیفانی

کد محصول : TV 8

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و نقش دار وفلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 31 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10 روز

قیمت : 240000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 9

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 13 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 8 روز

قیمت : 140000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 10

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 13 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 8 روز

قیمت : 180000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 11

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های بافت دار و رنگی وفلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 360 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 30 روز

قیمت : 440000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 12

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع با رنگ طلایی

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 85 قطعه

حدود ابعاد : ارتفاع 16 سانتی متر و قطر کار 36 سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 20 روز

قیمت : 390000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

**********************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 13

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع با رنگ سفید

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 11 قطعه

حدود ابعاد : ارتفاع 22 سانتی متر و عرض کار 25 سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 8روز

قیمت : 180000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

*************************************************

نام محصول :اویز سقفی سه تایی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 14

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع با رنگ مسی همراه با سرپیچ ادیسونی

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 39 قطعه

حدود ابعاد : ارتفاع 15 سانتی متر و عرض کار 15 سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10روز

قیمت : 380000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

 

**************************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 15

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و منقوش وفلز قلع با رنگ مشکی همراه با سرپیچ ادیسونی

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 17 قطعه

حدود ابعاد : ارتفاع 17 سانتی متر و عرض مقطع کار 22 سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10روز

قیمت : 180000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

 

***********************************************

 

 

 

 

 

 

 

تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

 

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی Terrarium Glass Tiffany

کد محصول : TR1

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در 2 رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 31 قطعه ( 11 قطعه پنج ضلعی به اضلاع 7 سانتی متر و 20 قطعه مثلث به اضلاع 7 سانتی متر )

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش :6 روز

قیمت : 110000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR2

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

تعداد قطعات : 6 قطعه ( 5 قطعه 14*14 سانتی متر و 1 قطعه مثلث به اضلاع 9 سانتی متر )

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

قیمت :75000  تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR3

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی سبز و ساده و فلز قلع

تعداد قطعات : 19 قطعه ( 1 قطعه شش ضلعی به اضلاع 8 سانتی متر و 6 قطعه لوزی به اضلاع 6 سانتی متر و 12 قطعه مثلث )

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

قیمت :5000 8 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************

 

نام محصول : تراریوم شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR4

مشخصات محصول : تلفیق تکنیک تیفانی و ویترای

ترکیب شیشه های ساده و فلز قلع و اجرای ویترای روی هر قطعه

قابلیت ضد اب بودن

تعداد قطعات : 11 قطعه ( مقطع پنج ضلعی به اضلاع13 سانتی متر و ارتفاع ذوزنقه 12 سانتی متر)

موارد کاربرد: تنگ اب،گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 7 روز

قیمت :85000  تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************

 

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR 5

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در 2 رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 10 قطعه (مقطع پنج ضلعی به اضلاع 5 سانتی متر و ارتفاع از کف تا بالای هرم 20 سانتی متر)

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

قیمت :65000تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

***************************************

 

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR6

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه تیفانی

ترکیب شیشه های رنگیقرمز و ابی فیروزه ای وشیشه اسیدشور و فلز قلع

تعداد قطعات : 19 قطعه ( 1 قطعه شش ضلعی به اضلاع 4 سانتی متر و 12 قطعه مثلث و 6 قطعه لوزی)

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

قیمت :58000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*********************************************

 

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR 7

مشخصات محصول : حجمهای هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگیو ساده و فلز قلع

تعداد قطعات : 13 قطعه (3 حجم بزرگ، متوسط، کوچک )

حجم بزرگ و متوسط با مقطع هشت ضلعی به اضلاع 5 سانتی متر و حجم کوچک با مقطع هشت ضلعی به اضلاع 3 سانتی متر

حجم کوچک دارای 5 قطعه هشت ضلعی با شیشه سبز و 8 قطعه مثلث با ایینه سبز

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

قیمت :سه عدد حجم تیفانی در ابعاد مختلف : 150000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR 8

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

تعداد قطعات : 31 قطعه ( 11 قطعه ده ضلعی به اضلاع 3 سانتی متر و 20 قطعه مثلث به اضلاع 3 سانتی متر)

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

قیمت :120000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR9

مشخصات محصول : تلفیق تکنیک تیفانی و ویترای

ترکیب شیشه های سند بلاست و فلز قلع و اجرای ویترای روی هر قطعه

قابلیت ضد اب بودن

تعداد قطعات : 6 قطعه ( مقطع پنج ضلعی به اضلاع10سانتی متر و ارتفاع ذوزنقه 12 سانتی متر)

موارد کاربرد: تنگ اب،گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 7 روز

قیمت :88000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

********************************************

نام محصول : تراریوم و ظرف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR10

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

تعداد قطعات : 11 قطعه پنج ضلعی به اضلاع 7 سانتی متر

رنگ فلز قلع در 2 رنگ مشکی و نقره ای

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

قیمت : 75000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*******************************************

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR11

مشخصات محصول : حجم برلیان شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

تعداد قطعات : 15 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

قیمت : 75000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR12

مشخصات محصول : مکعب های شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در 2 رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 5 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 4 روز

قیمت : 70000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*******************************************

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR13

مشخصات محصول : حجم هرمی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

تعداد قطعات : 9 قطعه ( مقطع پنج ضلعی به اضلاع 10 سانتی متر و ارتفاع داخل تراریوم 22 سانتی متر)

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

قیمت :108000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*******************************************

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR14

مشخصات محصول : تلفیق تکنیک تیفانی و ویترای

ترکیب شیشه برفی و فلز قلع و اجرای ویترای روی هر قطعه

قابلیت ضد اب بودن

ابعاد : 9*9*13 سانتی متر

تعداد قطعات : 5 قطعه

موارد کاربرد: تنگ اب،گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 6 روز

قیمت :53000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*******************************************

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR15

مشخصات محصول : حجم شش ضلعی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

تعداد قطعات : 7 قطعه ( 1 قطعه شش ضلعی به اضلاع 7 سانتی متر و 6 قطعه مستطیل به طول 22 سانتی متر و عرض 6 سانتی متر )

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

قیمت : 48000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************

نام محصول : تراریوم شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR16

مشخصات محصول : حجم هرمی با پایه شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

تعداد قطعات : 12 قطعه ( مقطع مربع به اضلاع 13 سانتی متر و ارتفاع داخل تراریوم 20 سانتی متر )

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

قیمت : 95000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************

نام محصول : ظروف شیشه ای الماس تیفانی

کد محصول : TR17

مشخصات محصول : حجم مدل الماسی تیفانی

ترکیب شیشه های ساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 18 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و هدایای زیبا…..

زمان سفارش :6 روز

قیمت : 88000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

*************************************************

نام محصول : ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR18

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های ساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 13 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش :6 روز

قیمت : 77000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

************************************************

نام محصول : ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR19

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع و ورق نقره ای

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 11 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش :6 روز

قیمت : 75000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

************************************************

لوستر های تیفانی

لوستر های تیفانی

نام محصول :اویز و لوستر سقفی شیشه تیفانی

کد محصول : TL1

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 13 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 8 روز

قیمت : 180000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************

نام محصول :آویز و لوستر شیشه ای تیفانی

کد محصول :  TL 3

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های رنگی وساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 31 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، آشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10 روز

قیمت : 190000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************

 

نام محصول :لوستر سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TL 4

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های رنگی وساده و فلز قلع

اویز سقفی چهار وجهی

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، آشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 25 روز

قیمت : 360000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

********************************************

 

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TL 5

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های رنگی وساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

اویز سقفی با شیشه های رنگی و طرحهای مختلف

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 23 روز

قیمت : 230000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*********************************************

نام محصول :آویز تیفانی

کد محصول :  TL 6

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های رنگی وساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 19 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10 روز

قیمت : 180000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

********************************************

نام محصول :آویز سقفی شیشه ای با طرح تیفانی

کد محصول :  TL 7

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های رنگی وساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 19 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10 روز

قیمت : 160000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************

 

آباژورهای شیشه ای تیفانی

آباژورهای شیشه ای تیفانی

 

نام محصول : اباژور های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TA 4

مشخصات محصول : حجمهای شیشه ای تیفانی با طرحهای هندسی

کلاهک اباژور از شیشه های رنگی و فلز قلع

پایه اباژورها از دو نوع متریال میباشد، چوب و فلز

موارد کاربرد: اباژور کنار سالن، اتاق خواب، انواع دیوارکوب،……

انعکاس نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 40 روز

قیمت : شروع قیمت از 500000 تومان

قیمت بسته به نوع و طرح کار و مقدار شیشه های رنگی متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*******************************************

 

نام محصول : اباژور های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TA  5

مشخصات محصول : حجم کره  شیشه ای تیفانی

کلاهک اباژور از شیشه های رنگی و فلز قلع

پایه اباژورها از دو نوع متریال میباشد، چوب و فلز

موارد کاربرد: اباژور کنار سالن، اتاق خواب، انواع دیوارکوب،……

انعکاس نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 30 روز

قیمت : شروع قیمت از 220000 تومان

قیمت بسته به نوع و طرح کار و مقدار شیشه های رنگی متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************

   

نام محصول : اباژور های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TA 6

مشخصات محصول : حجماستوانه شیشه ای تیفانی

کلاهک اباژور از شیشه های رنگی واسید شور و فلز قلع

پایه اباژورها از دو نوع متریال میباشد، چوب و فلز

موارد کاربرد: اباژور کنار سالن، اتاق خواب، انواع دیوارکوب،……

انعکاس نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 40 روز

قیمت : شروع قیمت از 480000 تومان

قیمت بسته به نوع و طرح کار و مقدار شیشه های رنگی متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*******************************************

نام محصول : اباژور های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TA 7

مشخصات محصول : حجماستوانه شیشه ای تیفانی

کلاهک اباژور از شیشه های رنگی واسید شور و فلز قلع

پایه اباژورها از دو نوع متریال میباشد، چوب و فلز

موارد کاربرد: اباژور کنار سالن، اتاق خواب، انواع دیوارکوب،……

انعکاس نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 30 روز

قیمت : شروع قیمت از 220000 تومان

قیمت بسته به نوع و طرح کار و مقدار شیشه های رنگی متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*********************************************

 

نام محصول : اباژور های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TA 8

مشخصات محصول : حجم مکعب مستطیل شیشه ای تیفانی

کلاهک اباژور از شیشه های رنگی واسید شور و فلز قلع

پایه اباژورها از دو نوع متریال میباشد، چوب و فلز

موارد کاربرد: اباژور کنار سالن، اتاق خواب، انواع دیوارکوب،……

انعکاس نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 40 روز

قیمت : شروع قیمت از 330000 تومان

قیمت بسته به نوع و طرح کار و مقدار شیشه های رنگی متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************

 

شمعدان های شیشه ای تیفانی

شمعدان های شیشه ای تیفانی

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC1

مشخصات محصول : حجمهای شیشه ای تیفانی با طرحها وحجمهای مختلف

ترکیب شیشه های رنگی و شیشه اسیدشور و سندبلاست با فلز قلع

ابعاد: 10*10*22 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل وفضاهای مختلف

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 5 روز

قیمت : 42000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

*******************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC2

مشخصات محصول : حجمهای شیشه ای تیفانی با طرحها وحجمهای مختلف

ترکیب شیشه های رنگی و بافت داربا فلز قلع

ابعاد: 10*10*10 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل و فضاهای مختلف

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 8 روز

قیمت : 52000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

***************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC3

مشخصات محصول : حجمهای شیشه ای تیفانی با طرحها وحجمهای مختلف

ترکیب شیشه های رنگی و بافت داربا فلز قلع

ابعاد: 8*8*12 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 5 روز

قیمت : 42000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

********************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC4

مشخصات محصول : شمعدان هندسی تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و فلز قلع

ابعاد: هر ضلع 3 سانتی متر

تعداد قطعات : 10 قطعه مثلث و 6  قطعه پنج ضلعی

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل و فضاهای مختلف

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 5 روز

قیمت : 45000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC5

مشخصات محصول : شمعدان حجمی  تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و فلز قلع

ابعاد: 8*10*10 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل و فضاهای مختلف

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 5 روز

قیمت : 38000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC6

مشخصات محصول : شمعدان دکوراتیو تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و فلز قلع

ابعاد: 10*10*10 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل و فضاهای مختلف

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 10 روز

قیمت : 58000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC7

مشخصات محصول : شمعدان دکوراتیو نیم دایره تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و فلز قلع

ابعاد: 10*5*16 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل و فضاهای مختلف

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 8 روز

قیمت : 52000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC8

مشخصات محصول : شمعدان هندسیتیفانی

ترکیب شیشه های سادهو فلز قلع

ابعاد: مقطع پایینی : شش ضلعی به اضلاع 2 سانتی متر و مقطع بالایی : شش ضلعی به ابعاد 4 سانتی متر

تعداد قطعات : 13 قطعه

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل و فضاهای مختلف

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 3 روز

قیمت : 32000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC9

مشخصات محصول : شمعدان هندسیتیفانی لبه گرد

ترکیب شیشه های رنگیو فلز قلع

ابعاد: مقطع پایینی : مقطع پنج ضلعی و هر ضلع 5 سانتی متر به همراه شمع ژله ای داخل شمعدان

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل و فضاهای مختلف

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 3 روز

قیمت : 15000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC10

مشخصات محصول : شمعدان چهار وجهی بلند

ترکیب شیشه های رنگیو فلز قلع

ابعاد: 11*11*30 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل و فضاهای مختلف

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 10 روز

قیمت : 68000 تومان

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

پنجره های شیشه ای تیفانی TW8

پنجره های شیشه ای تیفانی TW8

نام محصول : پنجره های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TW8

مشخصات محصول : شیشه دست ساز تیفانی

ابعاد : 25*35 سانتی متر

شیشه تیفانی داخل درب قفسه

ترکیب شیشه های رنگی وبافت دار و فلز

موارد کاربرد: قابل نصب در فضاهای داخلی و خارجی

پنجره های ورودی، پنجره های داخلی ساختمان ، پنجره های بوفه و قفسه ها و کمد، کابینت و فضاهای جدا کننده……..

زمان سفارش : 30 روز

قیمت : حدود قیمت،  مترمربع از 1800000 تومان به بالا

قیمت بسته به طرح و نوع شیشه های رنگی متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

پنجره های شیشه ای تیفانی TW7

پنجره های شیشه ای تیفانی TW7

نام محصول : پنجره های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TW7

مشخصات محصول : شیشه دست ساز تیفانی

ابعاد : 80*120 سانتی متر

ترکیب شیشه های رنگی وبافت دار و فلز

موارد کاربرد: قابل نصب در فضاهای داخلی و خارجی

پنجره های ورودی، پنجره های داخلی ساختمان ، پنجره های بوفه و قفسه ها و کمد، کابینت و فضاهای جدا کننده……..

زمان سفارش : 30 روز

قیمت : حدود قیمت،  مترمربع از 1800000 تومان به بالا

قیمت بسته به طرح و نوع شیشه های رنگی متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

پنجره های شیشه ای تیفانی TW6

پنجره های شیشه ای تیفانی TW6

نام محصول : پنجره های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TW6

مشخصات محصول : شیشه دست ساز تیفانی

ابعاد : 30*60 سانتی متر

ترکیب شیشه های رنگی وبافت دار و فلز

شیشه تیفانی داخل قاب چوبی کابینت

موارد کاربرد: قابل نصب در فضاهای داخلی و خارجی

پنجره های ورودی، پنجره های داخلی ساختمان ، پنجره های بوفه و قفسه ها و کمد، کابینت و فضاهای جدا کننده……..

زمان سفارش : 30 روز

قیمت : حدود قیمت،  مترمربع از 1800000 تومان به بالا

قیمت بسته به طرح و نوع شیشه های رنگی متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

پنجره های شیشه ای تیفانی TW5

پنجره های شیشه ای تیفانی TW5

نام محصول : پنجره های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TW5

مشخصات محصول : شیشه دست ساز تیفانی

ابعاد : 50*120 سانتی متر

ترکیب شیشه های رنگی وبافت دار و فلز

شیشه تیفانی داخل قابفلزی

موارد کاربرد: قابل نصب در فضاهای داخلی و خارجی

پنجره های ورودی، پنجره های داخلی ساختمان ، پنجره های بوفه و قفسه ها و کمد، کابینت و فضاهای جدا کننده……..

زمان سفارش : 30 روز

قیمت : حدود قیمت،  مترمربع از 1800000 تومان به بالا

قیمت بسته به طرح و نوع شیشه های رنگی متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

پنجره های شیشه ای تیفانی TW4

پنجره های شیشه ای تیفانی TW4

نام محصول : پنجره های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TW4

مشخصات محصول : شیشه دست ساز تیفانی

ابعاد : 60*180 سانتی متر

ترکیب شیشه های رنگی وبافت دار و فلز

شیشه تیفانی داخل قاب چوبی

موارد کاربرد: قابل نصب در فضاهای داخلی و خارجی

پنجره های ورودی، پنجره های داخلی ساختمان ، پنجره های بوفه و قفسه ها و کمد، کابینت و فضاهای جدا کننده……..

زمان سفارش : 30 روز

قیمت : حدود قیمت،  مترمربع از 1800000 تومان به بالا

قیمت بسته به طرح و نوع شیشه های رنگی متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف