جعبه های شیشه ای تیفانی

نام محصول :جعبه شیشه ای تیفانی درب داربا نقش ویترای
کد محصول : TJ 1
مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و برفی وفلز قلع
تعداد قطعات : 10 قطعه
حدود ابعاد : 13 در 13 و ارتفاع 13 سانتی متر
موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری جواهرات و وسایل مختلف، نگهداری شیرینی و شکلات و در صورتی که درب جعبه را برداریم به صورت شمعدان کاربرد دارد .مشاهده لیست قیمت
زمان سفارش : 3روز

**************************************

نام محصول :جعبه شیشه ای تیفانی درب داربا نقش ویترای
کد محصول : TJ 2
مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع
تعداد قطعات : 10 قطعه
حدود ابعاد : 13 در 24و ارتفاع 8 سانتی متر
موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری جواهرات و وسایل مختلف، نگهداری شیرینی و شکلات و در صورتی که درب جعبه را برداریم به صورت شمعدان کاربرد دارد .مشاهده لیست قیمت
زمان سفارش : 4روز

*********************************************

نام محصول :جعبه شیشه ای تیفانی درب داربا نقش ویترای
کد محصول : TJ 3
مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع
تعداد قطعات : 10 قطعه
حدود ابعاد : 13 در 13 و ارتفاع 13 سانتی متر
موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری جواهرات و وسایل مختلف، نگهداری شیرینی و شکلات و در صورتی که درب جعبه را برداریم به صورت شمعدان کاربرد دارد .مشاهده لیست قیمت
زمان سفارش : 4روز

******************************************

نام محصول :جعبه شیشه ای تیفانی درب دار برجستهبا نقش ویترای
کد محصول : TJ 4
مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع
تعداد قطعات : 14قطعه
حدود ابعاد : 13 در 13 و ارتفاع 9 سانتی متر
موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری جواهرات و وسایل مختلف، نگهداری شیرینی و شکلات و در صورتی که درب جعبه را برداریم به صورت شمعدان کاربرد دارد .مشاهده لیست قیمت
زمان سفارش : 4روز

****************************************

نام محصول :جعبه شیشه ای شش ضلعی تیفانی درب دار
کد محصول : TJ 5
مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و رنگی وفلز قلع
تعداد قطعات : 14قطعه
حدود ابعاد : هر ضلع 7.5 سانتی متر
موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری جواهرات و وسایل مختلف، نگهداری شیرینی و شکلات و در صورتی که درب جعبه را برداریم به صورت شمعدان کاربرد دارد .مشاهده لیست قیمت
زمان سفارش : 4روز

******************************************

نام محصول :جعبه شیشه ای لوزی تیفانی درب دار
کد محصول : TJ 6
مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع
تعداد قطعات : 10قطعه
موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری جواهرات و وسایل مختلف، نگهداری شیرینی و شکلات و در صورتی که درب جعبه را برداریم به صورت شمعدان کاربرد دارد .مشاهده لیست قیمت
زمان سفارش : 4روز

*****************************************

نام محصول :جعبه شیشه ای هشت ضلعی تیفانی درب دارمنقوش
کد محصول : TJ 7
مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و رنگی وفلز قلع
تعداد قطعات : 18قطعه
حدود ابعاد : ارتفاع 8 سانتی متر
موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری جواهرات و وسایل مختلف، نگهداری شیرینی و شکلات و در صورتی که درب جعبه را برداریم به صورت شمعدان کاربرد دارد .مشاهده لیست قیمت
زمان سفارش : 4روز

******************************************

نام محصول :جعبه شیشه ای هشت ضلعی تیفانی درب دار
کد محصول : TJ 8
مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و رنگی وفلز قلع
تعداد قطعات : 18قطعه
حدود ابعاد : هر ضلع 5 سانتی متر و ارتفاع 10 سانتی متر
موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری جواهرات و وسایل مختلف، نگهداری شیرینی و شکلات و در صورتی که درب جعبه را برداریم به صورت شمعدان کاربرد دارد .مشاهده لیست قیمت
زمان سفارش : 4روز

*************************************************

جعبه شیشه ای لوازم آرایش جعبه زینتی گل

نام محصول :جعبه شیشه ای هشت ضلعی تیفانی درب دار با لولا

کد محصول : TJ 9

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های سه میل با فلز برنج

تعداد قطعات : 10قطعه

موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری زیور الات و لوازم ارایش، نگهداری شیرینی و شکلات و …….

زمان سفارش : 5روز

******************************************************

جعبه تیفانی جعبه شیشه ای تیفانی

نام محصول :جعبه تقسیم سه تایی تیفانی درب دار با لولا

کد محصول : TJ 10

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های سه میل با فلز برنج

تعداد قطعات : 8قطعه

موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری زیور الات و لوازم ارایش، نگهداری شیرینی و شکلات و …….

زمان سفارش : 5روز

**************************************************

نام محصول :جعبه هشت ضلعی کشیده تیفانی درب دار با لولا

کد محصول : TJ 11

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های سه میل با فلز برنج

تعداد قطعات : 10قطعه

موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری زیور الات و لوازم ارایش، نگهداری شیرینی و شکلات و …….

زمان سفارش : 5روز

************************************************

نام محصول :جعبه مربعی تیفانی درب دار با لولا

کد محصول : TJ 12

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های سه میل با فلز برنج

تعداد قطعات : 6قطعه

موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری زیور الات و لوازم ارایش، نگهداری شیرینی و شکلات و …….

زمان سفارش : 5روز

******************************************************

نام محصول :جعبه مربعی تیفانی درب دار با لولا

کد محصول : TJ 13

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های سه میل با فلز برنج

تعداد قطعات : 6قطعه

موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری زیور الات و لوازم ارایش، نگهداری شیرینی و شکلات و …….

زمان سفارش : 5روز

****************************************************

نام محصول :جعبه شش ضلعی تیفانی درب دار با لولا

کد محصول : TJ 14

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های سه میل با فلز برنج

تعداد قطعات : 8قطعه

موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری زیور الات و لوازم ارایش، نگهداری شیرینی و شکلات و …….

زمان سفارش : 5روز

***************************************************

نام محصول :ظرف لوازم ارایش

کد محصول : TJ 15

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های سه میل با فلز برنج

تعداد قطعات : 10قطعه

موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری زیور الات و لوازم ارایش، نگهداری شیرینی و شکلات و …….

زمان سفارش : 5روز

*************************************************

نام محصول :ظرف لوازم ارایش

کد محصول : TJ 16

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های سه میل با فلز برنج

تعداد قطعات : 13قطعه

موارد کاربرد: جعبه برای نگهداری زیور الات و لوازم ارایش، نگهداری شیرینی و شکلات و …….

زمان سفارش : 5روز

آویز سقفی شیشه ای تیفانی

آویز سقفی شیشه ای تیفانی

 

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول :  TV 1

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های رنگی وساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 11 قطعه و اندازه هر ضلع 10 سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*******************************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول :  TV 2

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و شیشه منقوش و فلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 25 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

********************************************************

نام محصول :آویزشیشه ای تیفانی

کد محصول :  TV 3

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 25 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 4

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 16 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی مکعبی

کد محصول : TV 5

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 50 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای منقوش تیفانی

کد محصول : TV 6

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و نقش دار وفلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 13 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************

نام محصول :آویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 7

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 31 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای منقوش تیفانی

کد محصول : TV 8

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و نقش دار وفلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 31 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 9

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 13 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 10

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 13 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 11

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های بافت دار و رنگی وفلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 360 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 30 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 12

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع با رنگ طلایی

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 85 قطعه

حدود ابعاد : ارتفاع 16 سانتی متر و قطر کار 36 سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 20 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 13

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع با رنگ سفید

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 11 قطعه

حدود ابعاد : ارتفاع 22 سانتی متر و عرض کار 25 سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 8روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*************************************************

نام محصول :اویز سقفی سه تایی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 14

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع با رنگ مسی همراه با سرپیچ ادیسونی

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 39 قطعه

حدود ابعاد : ارتفاع 15 سانتی متر و عرض کار 15 سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**************************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 15

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و منقوش وفلز قلع با رنگ مشکی همراه با سرپیچ ادیسونی

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 17 قطعه

حدود ابعاد : ارتفاع 17 سانتی متر و عرض مقطع کار 22 سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

***********************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی منقوش

کد محصول : TV 16

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و منقوش وفلز قلع

تعداد قطعات : 25 قطعه

حدود ابعاد : ارتفاع 24 سانتی متر و عرض وسط کار 24 سانتی متر وطولمقطع کار 14.5 سانتی متر و طول هر ضلع 6 سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 7روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 17

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع

تعداد قطعات : 43 قطعه

حدود ابعاد : قطر کار 37*37 سانتی متر و ارتفاع 17 سانتی متر

طول هر ضلع 17 سانتی متر و عرض 8.5 سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10روز

مشاهده لیست قیمت

**************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 18

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع

تعداد قطعات : 61 قطعه

حدود ابعاد : ارتفاع 24 سانتی متر و عرض وسطکار 28 سانتی متر

طول هر ضلع 10 سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10روز

مشاهده لیست قیمت

***************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 19

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و رنگی و اسید وفلز قلع

تعداد قطعات : 31 قطعه

حدود ابعاد : ارتفاع 26 سانتی متر و عرض وسط کار 26 سانتی متر

طول هر ضلع 8.5 سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 7روز

مشاهده لیست قیمت

********************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی منقوش

کد محصول : TV 20

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده ومنقوش وفلز قلع

تعداد قطعات : 55 قطعه

حدود ابعاد : ارتفاع 24 سانتی متر و عرض مقطع کار 22سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 9روز

مشاهده لیست قیمت

*********************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای سه تایی تیفانی با شیشه های رنگی
کد محصول : TV 21
مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده ورنگی وبافت دار وفلز قلع
تعداد قطعات : 87 قطعه
حدود ابعاد : هر کدام از حبابهای تیفانی 18 در 18 سانتی متر
موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..
زمان سفارش : 12روزمشاهده لیست قیمت

********************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای برجسته تیفانی با شیشه های رنگی
کد محصول : TV 22
مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده ورنگی وفلز قلع
تعداد قطعات : 41 قطعه
حدود ابعاد : قطر پایین کار 30 سانتی متر
موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..
زمان سفارش : 10روزمشاهده لیست قیمت

***********************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی با شیشه های رنگی
کد محصول : TV 23
مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده ورنگی وفلز قلع
تعداد قطعات : 61 قطعه
حدود ابعاد : عرض و ارتفاع 30 سانتی متر
موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..
زمان سفارش : 10روزمشاهده لیست قیمت

*********************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی هرمی
کد محصول : TV 24
مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده ورنگی وفلز قلع
تعداد قطعات : 61 قطعه
حدود ابعاد : ارتفاع 30 سانتی متر و قطر پایین کار 42 سانتی متر
موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..
زمان سفارش : 12روزمشاهده لیست قیمت

**********************************************

آویز سقفی شیشه ای تیفانی آویز سقفی شیشه ای تیفانی آویز سقفی شیشه ای تیفانی آویز سقفی شیشه ای تیفانی

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 25

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع و اجرای نقاشی ویترای

تعداد قطعات : 17قطعه

حدود ابعاد : ارتفاع 17 سانتی متر و قطر پایین کار 30 سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 12روز

**********************************************************

آویز سقفی تیفانی آویز سقفی تیفانی

نام محصول :آویز سقفی شیشه ای تیفانی برنجی

کد محصول : TV 26

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و نوار برنجی

تعداد قطعات : 19قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10روز

******************************************************

آویز تیفانی برنجی شیشه ای سقفی آویز تیفانی برنجی شیشه ای سقفی آویز تیفانی برنجی شیشه ای سقفی

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی برنجی

کد محصول : TV 27

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و نوار برنجی

تعداد قطعات : 13قطعه

حدود ابعاد : ارتفاع 20 سانتی متر و قطر دهنه پایین 33 سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10روز

************************************************

آویز برنجی - تیفانی آویز برنجی - تیفانی

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی برنجی

کد محصول : TV 28

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و نوار برنجی

تعداد قطعات : 11قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10روز

*********************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی با طرح گره شمسه معماری

کد محصول : TV 29

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و نوارمسی

تعداد قطعات : 89قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، فضاهای هنری، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 30روز

تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

 

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی Terrarium Glass Tiffany

کد محصول : TR1

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در 2 رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 31 قطعه ( 11 قطعه پنج ضلعی به اضلاع 7 سانتی متر و 20 قطعه مثلث به اضلاع 7 سانتی متر )

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش :6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR2

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

تعداد قطعات : 6 قطعه ( 5 قطعه 14*14 سانتی متر و 1 قطعه مثلث به اضلاع 9 سانتی متر )

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR3

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی سبز و ساده و فلز قلع

تعداد قطعات : 19 قطعه ( 1 قطعه شش ضلعی به اضلاع 8 سانتی متر و 6 قطعه لوزی به اضلاع 6 سانتی متر و 12 قطعه مثلث )

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************

 

نام محصول : تراریوم شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR4

مشخصات محصول : تلفیق تکنیک تیفانی و ویترای

ترکیب شیشه های ساده و فلز قلع و اجرای ویترای روی هر قطعه

قابلیت ضد اب بودن

تعداد قطعات : 11 قطعه ( مقطع پنج ضلعی به اضلاع13 سانتی متر و ارتفاع ذوزنقه 12 سانتی متر)

موارد کاربرد: تنگ اب،گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 7 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************

 

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR 5

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در 2 رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 10 قطعه (مقطع پنج ضلعی به اضلاع 5 سانتی متر و ارتفاع از کف تا بالای هرم 20 سانتی متر)

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

***************************************

 

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR6

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه تیفانی

ترکیب شیشه های رنگیقرمز و ابی فیروزه ای وشیشه اسیدشور و فلز قلع

تعداد قطعات : 19 قطعه ( 1 قطعه شش ضلعی به اضلاع 4 سانتی متر و 12 قطعه مثلث و 6 قطعه لوزی)

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*********************************************

 

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR 7

مشخصات محصول : حجمهای هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگیو ساده و فلز قلع

تعداد قطعات : 13 قطعه (3 حجم بزرگ، متوسط، کوچک )

حجم بزرگ و متوسط با مقطع هشت ضلعی به اضلاع 5 سانتی متر و حجم کوچک با مقطع هشت ضلعی به اضلاع 3 سانتی متر

حجم کوچک دارای 5 قطعه هشت ضلعی با شیشه سبز و 8 قطعه مثلث با ایینه سبز

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

قیمت :سه عدد حجم تیفانی در ابعاد مختلف : مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR 8

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

تعداد قطعات : 31 قطعه ( 11 قطعه ده ضلعی به اضلاع 3 سانتی متر و 20 قطعه مثلث به اضلاع 3 سانتی متر)

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR9

مشخصات محصول : تلفیق تکنیک تیفانی و ویترای

ترکیب شیشه های سند بلاست و فلز قلع و اجرای ویترای روی هر قطعه

قابلیت ضد اب بودن

تعداد قطعات : 6 قطعه ( مقطع پنج ضلعی به اضلاع10سانتی متر و ارتفاع ذوزنقه 12 سانتی متر)

موارد کاربرد: تنگ اب،گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 7 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

********************************************

نام محصول : تراریوم و ظرف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR10

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

تعداد قطعات : 11 قطعه پنج ضلعی به اضلاع 7 سانتی متر

رنگ فلز قلع در 2 رنگ مشکی و نقره ای

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*******************************************

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR11

مشخصات محصول : حجم برلیان شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

تعداد قطعات : 15 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR12

مشخصات محصول : مکعب های شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در 2 رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 5 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 4 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*******************************************

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR13

مشخصات محصول : حجم هرمی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

تعداد قطعات : 9 قطعه ( مقطع پنج ضلعی به اضلاع 10 سانتی متر و ارتفاع داخل تراریوم 22 سانتی متر)

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*******************************************

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR14

مشخصات محصول : تلفیق تکنیک تیفانی و ویترای

ترکیب شیشه برفی و فلز قلع و اجرای ویترای روی هر قطعه

قابلیت ضد اب بودن

ابعاد : 9*9*13 سانتی متر

تعداد قطعات : 5 قطعه

موارد کاربرد: تنگ اب،گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*******************************************

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR15

مشخصات محصول : حجم شش ضلعی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

تعداد قطعات : 7 قطعه ( 1 قطعه شش ضلعی به اضلاع 7 سانتی متر و 6 قطعه مستطیل به طول 22 سانتی متر و عرض 6 سانتی متر )

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************

نام محصول : تراریوم شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR16

مشخصات محصول : حجم هرمی با پایه شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

تعداد قطعات : 12 قطعه ( مقطع مربع به اضلاع 13 سانتی متر و ارتفاع داخل تراریوم 20 سانتی متر )

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************

نام محصول : ظروف شیشه ای الماس تیفانی

کد محصول : TR17

مشخصات محصول : حجم مدل الماسی تیفانی

ترکیب شیشه های ساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 18 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و هدایای زیبا…..

زمان سفارش :6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

*************************************************

نام محصول : ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR18

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های ساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 13 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش :6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

************************************************

نام محصول : ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR19

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع و ورق نقره ای

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 11 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش :6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

************************************************

نام محصول :ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR20

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی برجسته

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و بافت دارو فلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 37 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات وشمعدان و…..

زمان سفارش :6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*******************************************

نام محصول :ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR21

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و منقوش وفلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 13 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات وشمعدان و…..

زمان سفارش :6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

********************************************

نام محصول :ظروفشیشه ای تیفانی

کد محصول : TR22

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی برجسته

ترکیب شیشه های رنگی و بافت دار وفلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 41 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات وشمعدان و…..

زمان سفارش :6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

***********************************************

نام محصول :تراریوم ها یشیشه ای تیفانی

کد محصول : TR23

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 19 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات وشمعدان و…..

زمان سفارش :6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************

نام محصول :تراریوم های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR24

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های بافت دار و نقوش ویترای وفلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 13 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات وشمعدان و…..

زمان سفارش :6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*******************************************

نام محصول :شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR25

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی مکعبی برجسته

ترکیب شیشه های بافت دار و رنگی وفلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 21 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات وشمعدان و…..

زمان سفارش :6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************

نام محصول :تراریوم های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR26

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های ساده و رنگی وفلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 41 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات وشمعدان و…..

زمان سفارش :6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************

نام محصول :تراریوم های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR27

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های ساده و سند بلاست وفلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 19 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات وشمعدان و…..

زمان سفارش :4روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************

نام محصول :تراریوم های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR28

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های ساده و سند بلاست وفلز قلعبه رنگ سفید

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 31 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات وشمعدان و…..

زمان سفارش :4روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*************************************************

نام محصول :تراریوم های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR29

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های بافت دار و شیشه رنگی و فلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 11 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات وشمعدان و…..

زمان سفارش :3روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

************************************************

نام محصول :تراریوم های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR30

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های بافت دار و شیشه رنگی و فلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 37 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات وشمعدان و…..

زمان سفارش :6روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************

نام محصول :شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR31

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های بافت دار و شیشه رنگی و فلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 19 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات وشمعدان و…..

زمان سفارش :4روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

***********************************

لوستر های تیفانی

لوستر های تیفانی

نام محصول :اویز و لوستر سقفی شیشه تیفانی

کد محصول : TL1

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 13 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************

نام محصول :آویز و لوستر شیشه ای تیفانی

کد محصول :  TL 3

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های رنگی وساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 31 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، آشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************

 

نام محصول :لوستر سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TL 4

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های رنگی وساده و فلز قلع

اویز سقفی چهار وجهی

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، آشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 25 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

********************************************

 

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TL 5

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های رنگی وساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

اویز سقفی با شیشه های رنگی و طرحهای مختلف

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 23 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*********************************************

نام محصول :آویز تیفانی

کد محصول :  TL 6

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های رنگی وساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 19 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

********************************************

نام محصول :آویز سقفی شیشه ای با طرح تیفانی

کد محصول :  TL 7

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های رنگی وساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 19 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************

 

آباژورهای شیشه ای تیفانی

آباژورهای شیشه ای تیفانی

 

نام محصول : اباژور های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TA 4

مشخصات محصول : حجمهای شیشه ای تیفانی با طرحهای هندسی

کلاهک اباژور از شیشه های رنگی و فلز قلع

پایه اباژورها از دو نوع متریال میباشد، چوب و فلز

موارد کاربرد: اباژور کنار سالن، اتاق خواب، انواع دیوارکوب،……

انعکاس نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 40 روز

قیمت : شروع قیمت از 500000 تومان

قیمت بسته به نوع و طرح کار و مقدار شیشه های رنگی متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*******************************************

 

نام محصول : اباژور های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TA  5

مشخصات محصول : حجم کره  شیشه ای تیفانی

کلاهک اباژور از شیشه های رنگی و فلز قلع

پایه اباژورها از دو نوع متریال میباشد، چوب و فلز

موارد کاربرد: اباژور کنار سالن، اتاق خواب، انواع دیوارکوب،……

انعکاس نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 30 روز

قیمت : شروع قیمت از 220000 تومان

قیمت بسته به نوع و طرح کار و مقدار شیشه های رنگی متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************

   

نام محصول : اباژور های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TA 6

مشخصات محصول : حجماستوانه شیشه ای تیفانی

کلاهک اباژور از شیشه های رنگی واسید شور و فلز قلع

پایه اباژورها از دو نوع متریال میباشد، چوب و فلز

موارد کاربرد: اباژور کنار سالن، اتاق خواب، انواع دیوارکوب،……

انعکاس نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 40 روز

قیمت : شروع قیمت از 480000 تومان

قیمت بسته به نوع و طرح کار و مقدار شیشه های رنگی متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*******************************************

نام محصول : اباژور های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TA 7

مشخصات محصول : حجماستوانه شیشه ای تیفانی

کلاهک اباژور از شیشه های رنگی واسید شور و فلز قلع

پایه اباژورها از دو نوع متریال میباشد، چوب و فلز

موارد کاربرد: اباژور کنار سالن، اتاق خواب، انواع دیوارکوب،……

انعکاس نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 30 روز

قیمت : شروع قیمت از 220000 تومان

قیمت بسته به نوع و طرح کار و مقدار شیشه های رنگی متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*********************************************

 

نام محصول : اباژور های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TA 8

مشخصات محصول : حجم مکعب مستطیل شیشه ای تیفانی

کلاهک اباژور از شیشه های رنگی واسید شور و فلز قلع

پایه اباژورها از دو نوع متریال میباشد، چوب و فلز

موارد کاربرد: اباژور کنار سالن، اتاق خواب، انواع دیوارکوب،……

انعکاس نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 40 روز

قیمت : شروع قیمت از 330000 تومان

قیمت بسته به نوع و طرح کار و مقدار شیشه های رنگی متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************

 

شمعدان های شیشه ای تیفانی

شمعدان های شیشه ای تیفانی

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC1

مشخصات محصول : حجمهای شیشه ای تیفانی با طرحها وحجمهای مختلف

ترکیب شیشه های رنگی و شیشه اسیدشور و سندبلاست با فلز قلع

ابعاد: 10*10*22 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل وفضاهای مختلف

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

*******************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC2

مشخصات محصول : حجمهای شیشه ای تیفانی با طرحها وحجمهای مختلف

ترکیب شیشه های رنگی و بافت داربا فلز قلع

ابعاد: 10*10*10 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل و فضاهای مختلف

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

***************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC3

مشخصات محصول : حجمهای شیشه ای تیفانی با طرحها وحجمهای مختلف

ترکیب شیشه های رنگی و بافت داربا فلز قلع

ابعاد: 8*8*12 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

********************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC4

مشخصات محصول : شمعدان هندسی تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و فلز قلع

ابعاد: هر ضلع 3 سانتی متر

تعداد قطعات : 10 قطعه مثلث و 6  قطعه پنج ضلعی

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل و فضاهای مختلف

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC5

مشخصات محصول : شمعدان حجمی  تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و فلز قلع

ابعاد: 8*10*10 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل و فضاهای مختلف

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC6

مشخصات محصول : شمعدان دکوراتیو تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و فلز قلع

ابعاد: 10*10*10 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل و فضاهای مختلف

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 10 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC7

مشخصات محصول : شمعدان دکوراتیو نیم دایره تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و فلز قلع

ابعاد: 10*5*16 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل و فضاهای مختلف

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC8

مشخصات محصول : شمعدان هندسیتیفانی

ترکیب شیشه های سادهو فلز قلع

ابعاد: مقطع پایینی : شش ضلعی به اضلاع 2 سانتی متر و مقطع بالایی : شش ضلعی به ابعاد 4 سانتی متر

تعداد قطعات : 13 قطعه

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل و فضاهای مختلف

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 3 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC9

مشخصات محصول : شمعدان هندسیتیفانی لبه گرد

ترکیب شیشه های رنگیو فلز قلع

ابعاد: مقطع پایینی : مقطع پنج ضلعی و هر ضلع 5 سانتی متر به همراه شمع ژله ای داخل شمعدان

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل و فضاهای مختلف

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 3 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC10

مشخصات محصول : شمعدان چهار وجهی بلند

ترکیب شیشه های رنگیو فلز قلع

ابعاد: 11*11*30 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل و فضاهای مختلف

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 10 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

پنجره های شیشه ای تیفانی TW8

پنجره های شیشه ای تیفانی TW8

نام محصول : پنجره های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TW8

مشخصات محصول : شیشه دست ساز تیفانی

ابعاد : 25*35 سانتی متر

شیشه تیفانی داخل درب قفسه

ترکیب شیشه های رنگی وبافت دار و فلز

موارد کاربرد: قابل نصب در فضاهای داخلی و خارجی

پنجره های ورودی، پنجره های داخلی ساختمان ، پنجره های بوفه و قفسه ها و کمد، کابینت و فضاهای جدا کننده……..

زمان سفارش : 30 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به طرح و نوع شیشه های رنگی متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

پنجره های شیشه ای تیفانی TW7

پنجره های شیشه ای تیفانی TW7

نام محصول : پنجره های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TW7

مشخصات محصول : شیشه دست ساز تیفانی

ابعاد : 80*120 سانتی متر

ترکیب شیشه های رنگی وبافت دار و فلز

موارد کاربرد: قابل نصب در فضاهای داخلی و خارجی

پنجره های ورودی، پنجره های داخلی ساختمان ، پنجره های بوفه و قفسه ها و کمد، کابینت و فضاهای جدا کننده……..

زمان سفارش : 30 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به طرح و نوع شیشه های رنگی متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

پنجره های شیشه ای تیفانی TW6

پنجره های شیشه ای تیفانی TW6

نام محصول : پنجره های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TW6

مشخصات محصول : شیشه دست ساز تیفانی

ابعاد : 30*60 سانتی متر

ترکیب شیشه های رنگی وبافت دار و فلز

شیشه تیفانی داخل قاب چوبی کابینت

موارد کاربرد: قابل نصب در فضاهای داخلی و خارجی

پنجره های ورودی، پنجره های داخلی ساختمان ، پنجره های بوفه و قفسه ها و کمد، کابینت و فضاهای جدا کننده……..

زمان سفارش : 30 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به طرح و نوع شیشه های رنگی متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

پنجره های شیشه ای تیفانی TW5

پنجره های شیشه ای تیفانی TW5

نام محصول : پنجره های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TW5

مشخصات محصول : شیشه دست ساز تیفانی

ابعاد : 50*120 سانتی متر

ترکیب شیشه های رنگی وبافت دار و فلز

شیشه تیفانی داخل قابفلزی

موارد کاربرد: قابل نصب در فضاهای داخلی و خارجی

پنجره های ورودی، پنجره های داخلی ساختمان ، پنجره های بوفه و قفسه ها و کمد، کابینت و فضاهای جدا کننده……..

زمان سفارش : 30 روز

مشاهده لیست قیمت

قیمت بسته به طرح و نوع شیشه های رنگی متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف