تاریخچه شیشه های تیفانی

تاریخچه شیشه های تیفانی

تاریخچه شیشه ویترای و دکوراتیو

شیشه ای رنگ آمیزی مدت می تواند به شیشه های رنگی به عنوان یک ماده و یا به آثار ایجاد شده از آن مراجعه کنید. در طول تاریخ هزار ساله آن، در گذشته منحصرا به ویندوز از کلیساها، مساجد و دیگر ساختمان های مهم استفاده شده است.