تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

 

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی Terrarium Glass Tiffany

کد محصول : TR1

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در 2 رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 31 قطعه ( 11 قطعه پنج ضلعی به اضلاع 7 سانتی متر و 20 قطعه مثلث به اضلاع 7 سانتی متر )

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش :6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR2

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

تعداد قطعات : 6 قطعه ( 5 قطعه 14*14 سانتی متر و 1 قطعه مثلث به اضلاع 9 سانتی متر )

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR3

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی سبز و ساده و فلز قلع

تعداد قطعات : 19 قطعه ( 1 قطعه شش ضلعی به اضلاع 8 سانتی متر و 6 قطعه لوزی به اضلاع 6 سانتی متر و 12 قطعه مثلث )

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************

 

نام محصول : تراریوم شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR4

مشخصات محصول : تلفیق تکنیک تیفانی و ویترای

ترکیب شیشه های ساده و فلز قلع و اجرای ویترای روی هر قطعه

قابلیت ضد اب بودن

تعداد قطعات : 11 قطعه ( مقطع پنج ضلعی به اضلاع13 سانتی متر و ارتفاع ذوزنقه 12 سانتی متر)

موارد کاربرد: تنگ اب،گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 7 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************

 

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR 5

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در 2 رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 10 قطعه (مقطع پنج ضلعی به اضلاع 5 سانتی متر و ارتفاع از کف تا بالای هرم 20 سانتی متر)

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

***************************************

 

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR6

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه تیفانی

ترکیب شیشه های رنگیقرمز و ابی فیروزه ای وشیشه اسیدشور و فلز قلع

تعداد قطعات : 19 قطعه ( 1 قطعه شش ضلعی به اضلاع 4 سانتی متر و 12 قطعه مثلث و 6 قطعه لوزی)

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*********************************************

 

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR 7

مشخصات محصول : حجمهای هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگیو ساده و فلز قلع

تعداد قطعات : 13 قطعه (3 حجم بزرگ، متوسط، کوچک )

حجم بزرگ و متوسط با مقطع هشت ضلعی به اضلاع 5 سانتی متر و حجم کوچک با مقطع هشت ضلعی به اضلاع 3 سانتی متر

حجم کوچک دارای 5 قطعه هشت ضلعی با شیشه سبز و 8 قطعه مثلث با ایینه سبز

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

قیمت :سه عدد حجم تیفانی در ابعاد مختلف : مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR 8

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

تعداد قطعات : 31 قطعه ( 11 قطعه ده ضلعی به اضلاع 3 سانتی متر و 20 قطعه مثلث به اضلاع 3 سانتی متر)

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR9

مشخصات محصول : تلفیق تکنیک تیفانی و ویترای

ترکیب شیشه های سند بلاست و فلز قلع و اجرای ویترای روی هر قطعه

قابلیت ضد اب بودن

تعداد قطعات : 6 قطعه ( مقطع پنج ضلعی به اضلاع10سانتی متر و ارتفاع ذوزنقه 12 سانتی متر)

موارد کاربرد: تنگ اب،گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 7 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

********************************************

نام محصول : تراریوم و ظرف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR10

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

تعداد قطعات : 11 قطعه پنج ضلعی به اضلاع 7 سانتی متر

رنگ فلز قلع در 2 رنگ مشکی و نقره ای

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*******************************************

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR11

مشخصات محصول : حجم برلیان شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

تعداد قطعات : 15 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR12

مشخصات محصول : مکعب های شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در 2 رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 5 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 4 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*******************************************

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR13

مشخصات محصول : حجم هرمی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

تعداد قطعات : 9 قطعه ( مقطع پنج ضلعی به اضلاع 10 سانتی متر و ارتفاع داخل تراریوم 22 سانتی متر)

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*******************************************

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR14

مشخصات محصول : تلفیق تکنیک تیفانی و ویترای

ترکیب شیشه برفی و فلز قلع و اجرای ویترای روی هر قطعه

قابلیت ضد اب بودن

ابعاد : 9*9*13 سانتی متر

تعداد قطعات : 5 قطعه

موارد کاربرد: تنگ اب،گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*******************************************

نام محصول : تراریوم و ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR15

مشخصات محصول : حجم شش ضلعی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

تعداد قطعات : 7 قطعه ( 1 قطعه شش ضلعی به اضلاع 7 سانتی متر و 6 قطعه مستطیل به طول 22 سانتی متر و عرض 6 سانتی متر )

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************

نام محصول : تراریوم شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR16

مشخصات محصول : حجم هرمی با پایه شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع

تعداد قطعات : 12 قطعه ( مقطع مربع به اضلاع 13 سانتی متر و ارتفاع داخل تراریوم 20 سانتی متر )

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************

نام محصول : ظروف شیشه ای الماس تیفانی

کد محصول : TR17

مشخصات محصول : حجم مدل الماسی تیفانی

ترکیب شیشه های ساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 18 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و هدایای زیبا…..

زمان سفارش :6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

*************************************************

نام محصول : ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR18

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های ساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 13 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش :6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

************************************************

نام محصول : ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR19

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و فلز قلع و ورق نقره ای

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 11 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات و …..

زمان سفارش :6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

************************************************

نام محصول :ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR20

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی برجسته

ترکیب شیشه های رنگی و ساده و بافت دارو فلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 37 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات وشمعدان و…..

زمان سفارش :6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*******************************************

نام محصول :ظروف شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR21

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و منقوش وفلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 13 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات وشمعدان و…..

زمان سفارش :6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

********************************************

نام محصول :ظروفشیشه ای تیفانی

کد محصول : TR22

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی برجسته

ترکیب شیشه های رنگی و بافت دار وفلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 41 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات وشمعدان و…..

زمان سفارش :6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

***********************************************

نام محصول :تراریوم ها یشیشه ای تیفانی

کد محصول : TR23

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 19 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات وشمعدان و…..

زمان سفارش :6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************

نام محصول :تراریوم های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR24

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های بافت دار و نقوش ویترای وفلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 13 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات وشمعدان و…..

زمان سفارش :6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*******************************************

نام محصول :شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR25

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی مکعبی برجسته

ترکیب شیشه های بافت دار و رنگی وفلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 21 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات وشمعدان و…..

زمان سفارش :6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************

نام محصول :تراریوم های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR26

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های ساده و رنگی وفلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 41 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات وشمعدان و…..

زمان سفارش :6 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************

نام محصول :تراریوم های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR27

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های ساده و سند بلاست وفلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 19 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات وشمعدان و…..

زمان سفارش :4روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************

نام محصول :تراریوم های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR28

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های ساده و سند بلاست وفلز قلعبه رنگ سفید

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 31 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات وشمعدان و…..

زمان سفارش :4روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*************************************************

نام محصول :تراریوم های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR29

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های بافت دار و شیشه رنگی و فلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 11 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات وشمعدان و…..

زمان سفارش :3روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

************************************************

نام محصول :تراریوم های شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR30

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های بافت دار و شیشه رنگی و فلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 37 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات وشمعدان و…..

زمان سفارش :6روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************

نام محصول :شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TR31

مشخصات محصول : حجم هندسی شیشه ای تیفانی

ترکیب شیشه های بافت دار و شیشه رنگی و فلز قلع

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 19 قطعه

موارد کاربرد: گلدانهای زیبا برای نگهداری گلهای خانگی، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی و نگهداری جواهرات وشمعدان و…..

زمان سفارش :4روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

***********************************