شمعدان های شیشه ای تیفانی

شمعدان های شیشه ای تیفانی

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC1

مشخصات محصول : حجمهای شیشه ای تیفانی با طرحها وحجمهای مختلف

ترکیب شیشه های رنگی و شیشه اسیدشور و سندبلاست با فلز قلع

ابعاد: 10*10*22 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل وفضاهای مختلف

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

 

*******************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC2

مشخصات محصول : حجمهای شیشه ای تیفانی با طرحها وحجمهای مختلف

ترکیب شیشه های رنگی و بافت داربا فلز قلع

ابعاد: 10*10*10 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل و فضاهای مختلف

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

***************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC3

مشخصات محصول : حجمهای شیشه ای تیفانی با طرحها وحجمهای مختلف

ترکیب شیشه های رنگی و بافت داربا فلز قلع

ابعاد: 8*8*12 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

********************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC4

مشخصات محصول : شمعدان هندسی تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و فلز قلع

ابعاد: هر ضلع 3 سانتی متر

تعداد قطعات : 10 قطعه مثلث و 6  قطعه پنج ضلعی

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل و فضاهای مختلف

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC5

مشخصات محصول : شمعدان حجمی  تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و فلز قلع

ابعاد: 8*10*10 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل و فضاهای مختلف

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 5 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC6

مشخصات محصول : شمعدان دکوراتیو تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و فلز قلع

ابعاد: 10*10*10 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل و فضاهای مختلف

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 10 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC7

مشخصات محصول : شمعدان دکوراتیو نیم دایره تیفانی

ترکیب شیشه های رنگی و فلز قلع

ابعاد: 10*5*16 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل و فضاهای مختلف

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC8

مشخصات محصول : شمعدان هندسیتیفانی

ترکیب شیشه های سادهو فلز قلع

ابعاد: مقطع پایینی : شش ضلعی به اضلاع 2 سانتی متر و مقطع بالایی : شش ضلعی به ابعاد 4 سانتی متر

تعداد قطعات : 13 قطعه

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل و فضاهای مختلف

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 3 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC9

مشخصات محصول : شمعدان هندسیتیفانی لبه گرد

ترکیب شیشه های رنگیو فلز قلع

ابعاد: مقطع پایینی : مقطع پنج ضلعی و هر ضلع 5 سانتی متر به همراه شمع ژله ای داخل شمعدان

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل و فضاهای مختلف

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 3 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************************

نام محصول : شمعدانهای شیشه ای تیفانی

کد محصول : TC10

مشخصات محصول : شمعدان چهار وجهی بلند

ترکیب شیشه های رنگیو فلز قلع

ابعاد: 11*11*30 سانتی متر

موارد کاربرد: شمعدانهای دکوراتیو کوچک و بزرگ برای روی میز و تزئین منزل و فضاهای مختلف

پخش نور بسیار زیبا

زمان سفارش : 10 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف