مرکز هنری نقش و نور شیشه

مرکز هنری نقش و نور شیشه

تولید و ساخت انواع شیشه های رنگی ، تیفانی ، ویترای و آثار هنری بر روی شیشه و تلفیق آن با نور