آویز سقفی شیشه ای تیفانی

آویز سقفی شیشه ای تیفانی

 

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول :  TV 1

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های رنگی وساده و فلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 11 قطعه و اندازه هر ضلع 10 سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*******************************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول :  TV 2

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و شیشه منقوش و فلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 25 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

********************************************************

نام محصول :آویزشیشه ای تیفانی

کد محصول :  TV 3

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 25 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 4

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 16 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی مکعبی

کد محصول : TV 5

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 50 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای منقوش تیفانی

کد محصول : TV 6

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و نقش دار وفلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 13 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

******************************************

نام محصول :آویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 7

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 31 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای منقوش تیفانی

کد محصول : TV 8

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و نقش دار وفلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 31 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 9

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 13 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 10

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 13 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 8 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 11

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های بافت دار و رنگی وفلز قلع

رنگ فلز قلع در دو رنگ مشکی و نقره ای

تعداد قطعات : 360 قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 30 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

****************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 12

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع با رنگ طلایی

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 85 قطعه

حدود ابعاد : ارتفاع 16 سانتی متر و قطر کار 36 سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 20 روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 13

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع با رنگ سفید

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 11 قطعه

حدود ابعاد : ارتفاع 22 سانتی متر و عرض کار 25 سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 8روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*************************************************

نام محصول :اویز سقفی سه تایی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 14

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع با رنگ مسی همراه با سرپیچ ادیسونی

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 39 قطعه

حدود ابعاد : ارتفاع 15 سانتی متر و عرض کار 15 سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**************************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 15

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و منقوش وفلز قلع با رنگ مشکی همراه با سرپیچ ادیسونی

رنگ فلز قلع در رنگهای مختلف

تعداد قطعات : 17 قطعه

حدود ابعاد : ارتفاع 17 سانتی متر و عرض مقطع کار 22 سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

***********************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی منقوش

کد محصول : TV 16

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و منقوش وفلز قلع

تعداد قطعات : 25 قطعه

حدود ابعاد : ارتفاع 24 سانتی متر و عرض وسط کار 24 سانتی متر وطولمقطع کار 14.5 سانتی متر و طول هر ضلع 6 سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 7روز

مشاهده لیست قیمت

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*****************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 17

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع

تعداد قطعات : 43 قطعه

حدود ابعاد : قطر کار 37*37 سانتی متر و ارتفاع 17 سانتی متر

طول هر ضلع 17 سانتی متر و عرض 8.5 سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10روز

مشاهده لیست قیمت

**************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 18

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع

تعداد قطعات : 61 قطعه

حدود ابعاد : ارتفاع 24 سانتی متر و عرض وسطکار 28 سانتی متر

طول هر ضلع 10 سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10روز

مشاهده لیست قیمت

***************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 19

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و رنگی و اسید وفلز قلع

تعداد قطعات : 31 قطعه

حدود ابعاد : ارتفاع 26 سانتی متر و عرض وسط کار 26 سانتی متر

طول هر ضلع 8.5 سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 7روز

مشاهده لیست قیمت

********************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی منقوش

کد محصول : TV 20

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده ومنقوش وفلز قلع

تعداد قطعات : 55 قطعه

حدود ابعاد : ارتفاع 24 سانتی متر و عرض مقطع کار 22سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 9روز

مشاهده لیست قیمت

*********************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای سه تایی تیفانی با شیشه های رنگی
کد محصول : TV 21
مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده ورنگی وبافت دار وفلز قلع
تعداد قطعات : 87 قطعه
حدود ابعاد : هر کدام از حبابهای تیفانی 18 در 18 سانتی متر
موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..
زمان سفارش : 12روزمشاهده لیست قیمت

********************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای برجسته تیفانی با شیشه های رنگی
کد محصول : TV 22
مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده ورنگی وفلز قلع
تعداد قطعات : 41 قطعه
حدود ابعاد : قطر پایین کار 30 سانتی متر
موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..
زمان سفارش : 10روزمشاهده لیست قیمت

***********************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی با شیشه های رنگی
کد محصول : TV 23
مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده ورنگی وفلز قلع
تعداد قطعات : 61 قطعه
حدود ابعاد : عرض و ارتفاع 30 سانتی متر
موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..
زمان سفارش : 10روزمشاهده لیست قیمت

*********************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی هرمی
کد محصول : TV 24
مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده ورنگی وفلز قلع
تعداد قطعات : 61 قطعه
حدود ابعاد : ارتفاع 30 سانتی متر و قطر پایین کار 42 سانتی متر
موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..
زمان سفارش : 12روزمشاهده لیست قیمت

**********************************************

آویز سقفی شیشه ای تیفانی آویز سقفی شیشه ای تیفانی آویز سقفی شیشه ای تیفانی آویز سقفی شیشه ای تیفانی

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی

کد محصول : TV 25

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده وفلز قلع و اجرای نقاشی ویترای

تعداد قطعات : 17قطعه

حدود ابعاد : ارتفاع 17 سانتی متر و قطر پایین کار 30 سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 12روز

**********************************************************

آویز سقفی تیفانی آویز سقفی تیفانی

نام محصول :آویز سقفی شیشه ای تیفانی برنجی

کد محصول : TV 26

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و نوار برنجی

تعداد قطعات : 19قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10روز

******************************************************

آویز تیفانی برنجی شیشه ای سقفی آویز تیفانی برنجی شیشه ای سقفی آویز تیفانی برنجی شیشه ای سقفی

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی برنجی

کد محصول : TV 27

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و نوار برنجی

تعداد قطعات : 13قطعه

حدود ابعاد : ارتفاع 20 سانتی متر و قطر دهنه پایین 33 سانتی متر

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10روز

************************************************

آویز برنجی - تیفانی آویز برنجی - تیفانی

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی برنجی

کد محصول : TV 28

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و نوار برنجی

تعداد قطعات : 11قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، اشپزخانه، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 10روز

*********************************************

نام محصول :اویز سقفی شیشه ای تیفانی با طرح گره شمسه معماری

کد محصول : TV 29

مشخصات محصول : ترکیب شیشه های ساده و نوارمسی

تعداد قطعات : 89قطعه

موارد کاربرد: لوسترهای مختلف برای سالن پذیرایی، اتاق خواب، فضاهای هنری، فضای کار و ……..

زمان سفارش : 30روز