ظروف ویترای

ظروف ویترای

نام محصول : ظروف شیشه ای ویترای

کد محصول : VZ 1

مشخصات محصول : جام شیشه ای مزین به نقوش ویترای

استفاده از خمیر مشکی و رنگ قرمز

نوع طرح : نقوش شمسه و طاقی منحنی

موارد کاربرد: با تکنیک ویترای میتوان هر طرح و نقشی را روی انواع ظروف شیشه ای مثل گلدان، لیوان، جام، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی وغیره اراسته کرد

زمان سفارش : 7 روز

قیمت :بسته به اندازه کار و نوع طرح متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*************************************************

نام محصول : ظرف شیشه ای با نقاشی ویترای

کد محصول : VZ 2

مشخصات محصول : گیلاس های شیشه ای مزین به نقوش ویترای

استفاده از خمیر طلایی و رنگ قرمز

نوع طرح : نقش گل رز

موارد کاربرد: با تکنیک ویترای میتوان هر طرح و نقشی را روی انواع ظروف شیشه ای مثل گلدان، لیوان، جام، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی وغیره اراسته کرد

زمان سفارش : 4 روز

قیمت :بسته به اندازه کار و نوع طرح متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

**********************************************************

نام محصول : ظروف شیشه ای ویترای

کد محصول : VZ 3

مشخصات محصول : گیلاس های شیشه ای مزین به نقوش ویترای

استفاده از خمیر طلایی و رنگهای متنوع

نوع طرح : نقش گل رز

موارد کاربرد: با تکنیک ویترای میتوان هر طرح و نقشی را روی انواع ظروف شیشه ای مثل گلدان، لیوان، جام، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی وغیره اراسته کرد

زمان سفارش : 6 روز

قیمت :بسته به اندازه کار و نوع طرح متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

************************************************

نام محصول : ظروف شیشه ای ویترای

کد محصول : VZ 4

مشخصات محصول : گلدانهای مکعبی شیشه ای مزین به نقوش ویترای

استفاده از خمیر مشکی و رنگهای متنوع

نوع طرح : نقش پرنده

موارد کاربرد: با تکنیک ویترای میتوان هر طرح و نقشی را روی انواع ظروف شیشه ای مثل گلدان، لیوان، جام، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی وغیره اراسته کرد

زمان سفارش : 10 روز

قیمت :بسته به اندازه کار و نوع طرح متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

*************************************************

نام محصول : ظروف شیشه ای ویترای

کد محصول : VZ 5

مشخصات محصول : گلدانهایشیشه ای مزین به نقوش ویترای

استفاده از خمیرطلایی و رنگهای متنوع

نوع طرح : نقوش سنتی

موارد کاربرد: با تکنیک ویترای میتوان هر طرح و نقشی را روی انواع ظروف شیشه ای مثل گلدان، لیوان، جام، ظروف مختلف برای میوه و شیرینی وغیره اراسته کرد

زمان سفارش : 7 روز

قیمت :بسته به اندازه کار و نوع طرح متفاوت است

قابل سفارش در ابعاد و طرح های مختلف

***********************************************